Mājaslapas Lietošanas noteikumi 

Laipni lūgti www.ErcemNe.lv mājaslapā! Šī interneta vietne ir Pfizer Limited ("Pfizer") īpašums. 

Pirms mūsu interneta vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šiem Lietošanas noteikumiem. Piekļūstot un lietojot mūsu interneta vietni, jūs apliecināt, ka esat iepazinies, saprotat un piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, jūs nevarat apmeklēt un lietot šo vietni. Ievērojot, ka Pfizer ir tiesīga jebkurā brīdī grozīt spēkā esošos Lietošanas noteikumus, jums ir nepieciešams periodiski pārbaudīt šos Lietošanas noteikumus, ņemot vērā, ka  jebkādas izmaiņas noteikumos stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas interneta vietnē. 

  1. Interneta vietnes lietošana. Piekļuve interneta vietnē publicētajai informācijai un tās izmantošana ir pakļauta šiem Lietošanas noteikumiem. Lietojot un piekļūstot šai interneta vietnei, jūs piekrītat jebkurā brīdī rīkoties atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, kā arī  neveikt jebkādus pasākumus, kas bojā, traucē, kavē piekļuvi, iejaucas vai pasliktina interneta vietnes funkcionalitāti vai traucē citiem lietotājiem izmantot šo interneta vietni.      
  2. Saturs.  Izmantojot mūsu interneta vietni, jūs uzņematies visus riskus, kas ir saistīti ar šīs interneta vietnes un tās satura lietošanu. Pfizer patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem papildināt vai dzēst jebkādus interneta vietnē izvietotos materiālus. Pfizer apņemas piemērot saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka interneta vietnē ir ietverta precīza un aktuāla informācija, tomēr nesniedz nekāda veida garantijas un apliecinājumus attiecībā uz šādas informācijas aktualitāti, precizitāti, kvalitāti, pabeigtību vai atbilstību noteiktam mērķim. Pfizer atsakās no visām tiešajām un netiešajām garantijām tiktāl, ciktāl no pieļauj normatīvie tiesīu akti. Ne Pfizer, ne arī kāda ar Pfizer saistītā sabiedrība vai kāda šīs interneta vietnes tapšanā, izstrādē vai publicēšanā iesaistītā persona nav atbildīga par jebkādām izmaksām vai zaudējumiem, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem vai tiesību pārkāpumiem (ieskaitot neuzmanību) vai, kas citādi rodas no paļaušanās uz šajā interneta vietnē ietvertās informācijas, vai šīs vietnes lietošanas, piekļuves tai, vai no nespējas izmantot šo interneta vietni, vai kļūdām vai izlaidumiem interneta vietnē ietvertajā saturā. Šis atbildības ierobežojums ir attiecināms arī uz jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, ko izraisa jebkāda ļaunprogrammatūra, kas ietekmē jūsu datortehniku, programmatūru vai datus.           
  3. Sīkdatnes un privātums. Pfizer respektē tā interneta vietnes lietotāju privātumu. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas un Privātuma politiku, kurā ir izskaidrotas lietotāju tiesības un pamatojums jebkādu ar interneta vietnes starpniecību atklāto personas datu (tostarp, izmantojot "sīkdatnes") lietošanai.                                 
  4. Trešo personu interneta vietnes un saites. Šī interneta vietne var ietvert saites vai atsauces uz citām, trešo personu uzturētām interneta vietnēm, pār kurām mums nav kontroles. Šādas saites tiek izmantotas tikai ērtības labad.  Līdzīgi, šai interneta vietnei var piekļūt, izmantojot trešo personu saites, pār kurām Pfizer nav kontroles. Pfizer nesniedz jebkādā veida apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šādās interneta vietnēs ietvertās informācijas precizitāti, aktualitāti, kvalitāti, pabeigtību vai atbilstību konkrētam mērķim, un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas izriet no šādas informācijas. Trešo personu saišu ietveršana Pfizer interneta vietnē nenozīmē, ka Pfizer sniedz jebkādus apstiprinājumus vai rekomendācijas šajā sakarā.                                     
  5. Medicīniskā informācija. Šī interneta vietne var ietvert informāciju, kas ir saistīta ar dažādiem veselības stāvokļiem un to ārstēšanu. Attiecībā uz personām, kas ir iesaistītas ārstēšanas procesā, šī informācija tiek sniegta tikai vispārīgiem mērķiem un nav uzskatāma par tādu informāciju, kas aizstāj ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista sniegtās rekomendācijas. Neizmantojiet šajā interneta vietnē ietverto informāciju slimību vai veselības stāvokļa problēmu diagnosticēšanai un vienmēr konsultējieties ar ārstu vai citu profesionālu veselības aprūpes speciālistu.
  6. Ne-konfidenciāla informācija. Atbilstoši Pfizer Sīkdatņu un privātuma politikai, visa sarakste un citi materiāli, ko jūs nosūtat Pfizer, izmantojot interneta vietni vai, ko jūs izvietojat interneta vietnē, ar elektroniskā pasta starpniecību vai citādi, kā, piemēram, visa veida jautājumi, komentāri un ierosinājumi, ir un tiks uzskatīta par nekonfidenciālu informāciju,  un Pfizer neuzņemas nekādas saistības šajā sakarā. Pfizer ir neierobežotas tiesības izmantot jebkādas idejas, konceptus, zinātību un šādā komunikācijā un sarakstē ietvertās tehnoloģijas jebkādiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu un reklamēšanu.                                                            
  7. Intelektuālā īpašuma tiesības. Pfizer pieder visas autortiesības, patenti, tiesības uz datu bāzēm, preču zīmes, dizainparaugi, zinātība un konfidenciālā informācija (neatkarīgi no tā, vai šāda informācija ir/nav reģistrēta) un visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir ietvertas šajā interneta vietnē un tās saturā.  Šīs interneta vietnes saturs var tikt kopēts tikai nekomerciāliem, individuālas atsauces mērķiem, saglabājot visas norādes uz autortiesībām un citu privāto informāciju, un tādējādi ir aizliegta šādas informācijas kopēšana, atveidošana vai cita veida tālākizplatīšana. Izņemot iepriekš skaidri noteiktos gadījumus, jums nav tiesību bez Pfizer rakstveida piekrišanas kopēt, attēlot, lejupielādēt, izplatīt, modificēt, reproducēt, pārpublicēt vai retranslēt jebkādu informāciju, tekstus vai dokumentāciju, kas ir ietverta šajā interneta vietnē vai kādā tās daļā, jebkādā elektroniskajā mēdijā vai cietajā diskā, vai arī radīt kādu uz tās balstītu atvasinājumu.Papildu, Pfizer nosaukums un logo ir reģistrētas preču zīmes un nedrīkst tikt lietoti bez Pfizer rakstveida piekrišanas. Pfizer preču zīmju vai citu materiālu neatbilstoša lietošana ir aizliegta un var būt pretrunā autortiesību likumam, preču zīmju likumam un/vai citiem Anglijas tiesību aktiem. Jāņem vērā, ka Pfizer īsteno aktīvu tai piederošo intelektuālo tiesību aizsardzību plašākajā tiesību aktos iespējamajā apmērā.
  8. Latvijas tiesības. Šī interneta vietne un tās saturs ir pakļauts Latvijas Republikas tiesībām. Lai gan šajā interneta vietnē publicētā informācija ir pieejama lietotājiem ārpus Latvijas teritorijas, interneta vietnē publicētā informācija ir paredzēta lietošanai tikai Latvijas rezidentiem. Citu valstu tiesību akti, noteikumi un veselības aprūpes prakse var atšķirties no Latvijas Republikas noteikumiem / prakses. Šie Lietošanas noteikumi un interneta vietnes izmantošana ir pakļauta un izveidota saskaņā Latvijas Republikas tiesību aktiem. Latvijas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt ikvienu strīdu, kas rodas saistībā ar šīs interneta vietnes izmantošanu.​​​​​​​
  9. Dažādi noteikumi. Apmērā, kādā kāds šo Lietošanas noteikumu nosacījums ir uzskatāms par prettiesisku, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šāds nosacījums tiek atcelts un dzēsts, neietekmējot pārējo nosacījumu spēkā esamību. 
 

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI